zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Szkoła

Doradca zawodowy

Nie zamierzam wpajać Wam teorii, pojęć i zagadnień. Będziemy aktywnie rozmawiać i wspólnie poszukiwać Waszej życiowej drogi do kariery zawodowej.

Podpowiem Wam jak samodzielnie zbliżyć się do satysfakcjonującej kariery i realizacji własnego potencjału. Pamiętajcie, macie w sobie wszystkie zasoby, musicie jedynie je odkryć!

Zapraszam do mojego gabinetu!

Ewa LejkDoradca zawodowy

Godziny pracy

poniedziałek08:00 - 09:45 | 14:10 - 15:50
wtorek08:00 - 8:50
środa08:00 - 08:45 | 10:45 - 11:30
środa 14:05 - 14:40
czwartek14:10 - 15:50
piątek08:50 - 09:35 | 13:10 - 14:25

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Opracowała: Ewa Lejk

JAK POMÓC DZIECKU W WYBORACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH?

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Opracowała: mgr Aleksandra Labuda

Wstęp

Decyzja związana z wyborem zawodu podejmowana przez młodzież szkoły średniej jest poważnym problemem. Człowiek we współczesnym świecie jest zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód i uzupełniać kwalifikacje w poszukiwaniu nowej pracy. Era społeczeństwa informacyjnego, zmiany w strukturze gospodarczej świata i niepewność jutra powodują, że współcześni uczniowie szukają wsparcia w podejmowaniu decyzji edukacyjno -zawodowych. Od wielu lat, to właśnie „szkoła stanowi znaczące, niezbędne wręcz ogniwo na drodze rozwoju zawodowego człowieka”.[1]  Pomimo tego, ze uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej pierwszą decyzję zawodową mają już za sobą, to często towarzyszy im niepewność oraz brak orientacji w dostępnych możliwościach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Doradca zawodowy pracujący w szkole ma zatem wielkie szanse, aby pomóc uczniowi w jego rozwoju, a dzięki stosowaniu odpowiednich metod doradczych może wskazać zainteresowanym uczniom odpowiednią drogę edukacyjno – zawodową. Ogół działań, które podejmuje doradca zawodowy w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia obejmuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. System ten określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej szkolnego doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznego planu działania.  A. Łukaszewicz w opracowaniu KOWEZIU „ Szkolny doradca zawodowy” definiuje: Wewnątrzszkolny system doradztwa jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy”

[1]  Z. Wotk, Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, Zielona Góra 2006, s.172

Podstawy prawne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika konieczność organizacji i wspierania poradnictwa zawodowego przez władze publiczne w Polsce jest aktualnie Konstytucja RP
z dnia 2 kwietnia 1997 r. To na bazie umieszczonych w niej zapisów powstały oświatowe akty prawne, w których mowa o doradztwie.

Problematyka poradnictwa zawodowego w Polsce regulowana jest też ustawami
i szczegółowymi rozporządzeniami ministrów odpowiedzialnych za sprawy pracy i edukacji. Od 1974 poradnictwo zawodowe podporządkowane jest dwóm resortom;           

 • Resortowi edukacji – w odniesieniu do młodzieży uczącej się w systemie szkolnym w ramach instytucji podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu:
 • Resortowi pracy – w odniesieniu do osób bezrobotnych zarejestrowanych
  w urzędach pracy podlega Ministerstwu Gospodarki i Pracy.                   

Regulacje prawne wprowadzające doradztwo zawodowe do szkół oraz określające zasady udzielania pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia:

Obowiązki placówki oświatowej

Podstawa prawna

Umożliwienie uczniom dostępu do informacji z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej.

Memorandum o kształceniu ustawicznym Komisji Europejskiej z marca 2000 roku, założenie nr 5

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późn.zm.);

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 

Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019r.
w sprawie doradztwa zawodowego.

Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacjami oraz określenie jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno– zawodowego.

Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (z późn. zm)

 

Powiązanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole z działaniami
z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych oraz placówkach
 (z późn. zm)

Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej. Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie ZSP w Sierakowicach, absolwenci ZSP w Sierakowicach w pierwszym roku po ukończeniu szkoły, ich rodzice, nauczyciele, pracodawcy oraz środowisko lokalne. Obejmuje ono przede wszystkim indywidualną
i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań. Osobami, odpowiedzialnymi za realizację WSDZ są dyrektor szkoły pan Grzegorz Machola oraz doradca zawodowy Aleksandra Labuda.

Osoby współuczestniczące to pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciel biblioteki, nauczyciele (w szczególności przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych) oraz instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej ( np. WUP, PUP, MCIZ, OHP, Biura karier itp.)

Cele i założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Podstawowe cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do podjęcia właściwych decyzji życiowych
 • wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 • pomoc w określeniu predyspozycji i zainteresowań,
 • przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy itp.
 • modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona)
 • uświadamianie uczniom konieczności opanowania niezbędnych umiejętności dla osiągania korzyści indywidualnych, gospodarczych i społecznych
 • zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach, inwestowania w kształcenie, oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności
 • gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów
  i zatrudnienia
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa wyższego, trendach na rynku pracy i zawodach
 • przygotowanie ucznia do roli pracownika, pracodawcy i współpracownika
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami w realizacji powyższych zadań

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym, na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,
 • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),
 • działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg. programu realizacji WSDZ.

Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania – pracę z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami,

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole,
 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły w poszczególnych klasach.
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy zgłaszają problem z wyborem szkoły i zawodu,
 • pomoc w tworzeniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
 • pomoc w wyborze przedmiotów maturalnych w kontekście tworzenia planu edukacyjno-zawodowego,
 • informowanie o możliwościach dalszego kształcenia w regionie, kraju, krajach UE,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy,
 • organizowanie warsztatów prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i MCIZ, PUP, WUP i OHP
 • organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy,
  z przedstawicielami różnych zawodów, z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców
 • organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, uczelnie wyższe oraz do zakładów pracy,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęcia do szkół wyższych,,
 • organizowanie uczniowskiego wolontariatu,
 • badanie losów absolwentów oraz zapoznanie z jej wynikami uczniów, rodziców
  i nauczycieli,
 • wykorzystanie Internetu dla zdobywania informacji.

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.;
 • gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej;
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami /Radą Pedagogiczną/ obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły na każdy rok nauki
 • pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych,
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,
 • współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej

 

Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego w ramach WSDZ

Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania objęte w rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły planu pracy, doradca koordynuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Formy działań realizowanych w ramach WSD

Doradca zawodowy podczas swojej pracy stosuje odpowiednie formy działań, które aktywizują, pobudzają aktywność poznawczą i ukierunkowują na zainteresowania zawodowe uczniów. Najczęściej stosowane w doradztwie zawodowym formy pracy to:

 • poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji),
 • poradnictwo grupowe, warsztaty, debaty,
 • spotkania z sojusznikami WSDZ np. z przedstawicielami różnych zawodów, z pracownikami PUP, pracodawcami, rektorami wybranych szkół wyższych, absolwentami szkoły, studentami itp.
 • wycieczki np. do zakładów pracy, Urzędów Pracy, Biur Karier, Do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, do szkół organizujących „ Dni Otwarte Szkoły” konferencje i wykłady,
 • wyjazdy np. Targi Pracy, (np. trójmiejskie, wojewódzkie), targi edukacyjne (np. Targi Akademia, Salon Maturzysty), spotkania informacyjne,
 • prace plastyczne: filmy, wystawy, ekspozycje, gazetki, rysunki, plakaty przedstawiające określony temat, które pozwalają na uruchomienie wyobraźni i myślenia twórczego,
 • ankiety, kwestionariusze, psychozabawy

Sposoby realizacji działań doradczych

Działania doradcze w ramach WSDZ realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:

 • lekcji wychowawczych i przedmiotowych,
 • zastępstw na lekcjach przedmiotowych,
 • zajęć pozalekcyjnych (warsztaty),
 • wycieczek zawodoznawczych,
 • dyżurów doradcy zawodowego,
 • różnych dodatkowych przedsięwzięć np. spotkania z przedstawicielami zawodów, uczelni, pracodawców.

Na realizację WSDZ składa się:

 • Praca szkolnego doradcy zawodowego.
 • Praca nauczycieli, wychowawców, pracowników biblioteki, pedagoga szkolnego, którzy w ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym, realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na zajęciach szkolnych , np.: godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych oraz współuczestniczą w realizacji różnych przedsięwzięć na rzecz pomocy doradczej (współorganizowanie wycieczek, organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni, pracodawcami )

Do owocnej realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego konieczna jest współpraca doradcy z innymi nauczycielami, którzy w ramach lekcji przedmiotowych
(w miarę możliwości) mogą realizować tematykę doradczą
.

Działania podejmowane przez wychowawców klas obejmują głównie:

 • pomoc uczniom w zdobyciu i pogłębianiu wiedzy o interesujących zawodach;
 • wyzwalanie ich aktywności w kierunku samopoznania i samooceny;
 • kształtowanie w uczniach postaw aktywnych i przedsiębiorczych;
 • kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: szkolnego doradcę zawodowego, doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, pedagoga, psychologa.

Z zakresu orientacji zawodowej z powodzeniem nauczyciel przedmiotu natomiast może:

 • diagnozować zapotrzebowanie uczniów na informacje zawodowe,
 • włączyć w przedmiotowe treści programowe elementy orientacji, informacji
 • zawodowej;
 • omawiać zawody związane z daną dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania;
 • współpracować z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, przede wszystkim z doradcą zawodowym,
 • omawiać zawody „przeszłości” i „przyszłości” związane z danymi przedmiotami czy obszarami wiedzy.

Metody działań realizowanych w ramach WSDZ

W poradnictwie grupowym dobór form, technik pracy zależy od prowadzącego. W pracy z młodzieżą najczęściej wykorzystuje się metody, które aktywizują grupę do poszukiwania rozwiązań, podejmowania nowych wyzwań, pokonywania trudności. Takimi metodami są, [2]

 • burza mózgów,
 • dyskusja grupowa,
 • wykład,
 • filmy,
 • kwestionariusze,
 • praca w małych grupach,
 • rozmowa w parach – wymiana informacji, rozmowa partnerów na temat zadania.

Powyższe metody mają swoje plusy i minusy, dlatego najlepszym wyjściem będzie połączenie kilku metod na jednych zajęciach. Doradca zawodowy musi zatem umożliwić grupie przejścia przez te wszystkie stadia, gdyż wtedy praca osiągnie maksymalne korzyści.

[2]     ABC Poradnictwa Zawodowego w szkole. Tamże, s. 41-43

 

Korzyści z działalności doradztwa zawodowego w szkole

Dla indywidualnych odbiorców są to m.in.:

 • dostęp do informacji zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, samodzielne decyzje edukacyjno-zawodowe,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania
  i utrzymania pracy,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły.

Dla szkół:

 • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w prawie oświatowym,
 • zapewnienie ciągłości działań doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i WSDZ
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów:

 • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów
  i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy
 • umożliwienie zatrudnienia nauczyciela przygotowanego do prowadzenia orientacji zawodowej dzięki wprowadzeniu stanowiska szkolnego doradcy zawodowego
 • stabilizacja kadry podejmującej te działania na terenie placówek.

Dla pracodawców:

 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów,
 • świadomych oczekiwań rynku pracy.[3]

[3]     Szkolny Doradca Zawodowy. Koweziu, Warszawa 2003

 

Ewaluacja

Przebieg i efekty pracy w zakresie WSDZ są poddawane systematycznej obserwacji
i ocenie. Realizacja tematyki z zakresu doradztwa zawodowego dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika zajęć lekcyjnych. Po zrealizowaniu planu/zadań WSDZ doradca zawodowy sporządza sprawozdanie roczne.

Zmian w WSDZ dokonuje Rada Pedagogiczna zatwierdzając je nową uchwałą.

Literatura

 • ABC Poradnictwa Zawodowego w szkole. Warszawa 2008
 • Szkolny Doradca Zawodowy. Koweziu. Warszawa 2003
 • Twoja Przyszłość. Fundacja Realizacji programów Społecznych. Warszawa 2008
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla różnych poziomów kształcenia – propozycja schematu dla szkół wg Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawiczne.

Uchwalono

Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 8 września 2021r.

Opracowała Aleksandra Labuda

CIEKAWE ZASOBY INTERNETOWE: