zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami stażu zagranicznego

W celu realizacji zaplanowanej mobilności na przełomie stycznia/lutego 2022 r. zostały przeprowadzone spotkania z rodzicami i uczestnikami projektu.

Pierwsze spotkanie miało na celu przedstawienie wyczerpujących informacji w zakresie:

  • programu PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt pt. ”Zawodowcy przyszłością Europy” oraz partnera projektu Your International Training;
  • organizacji podróży – wybór środka transportu;
  • wyboru ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • regulaminu stażu zagranicznego organizacji wysyłającej i Partnera;
  • warunków zakwaterowania w Mallow i zasad funkcjonowania w nowym miejscu.

Podczas spotkania została podpisana niezbędna dokumentacja projektowa, tj.:

  • umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się,
  • porozumienia o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,
  • zobowiązania do Zapewnienia Jakości Mobilności,
  • oświadczenia Uczestnika Projektu.

Drugie spotkanie odbyło się dwa tygodnie przed planowaną mobilnością, z udziałem przedstawiciela Your International Training p. Tarą Breslin, raz p. Mariuszem Bonk. Było to spotkanie on line, podczas którego została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca historii i tradycji Irlandii, zwłaszcza miasta Mallow, miejsca realizacji stażu zagranicznego, wymagania pracodawców w stosunku do praktykantów, warunki zakwaterowania u rodzin irlandzkich, program kulturowy oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w spotkaniu umożliwiło uczniom oraz ich rodzicom zadawanie pytań, poznanie mentalności kraju stażu zagranicznego oraz pokazało jakie możliwości rozwoju zawodowego mają młodzi ludzie planujący swoją przyszłość zawodową.

Katarzyna Cyman

Prezentacja