zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

Rekrutacja

Pierwsza i druga mobilność – Staż zagraniczny w Irlandii, miasto Mallow

W dniach 18 – 20.10.2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

  1. Artur Hewelt– wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach;
  2. Katarzyna Cyman – koordynator projektu/nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych,              
  3. Agnieszka Kazimierczak – asystent koordynatora projektu/nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych,
  4. Natalia Knapik – asystent koordynatora projektu /nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych,
  5. Izabela Ławniczak– nauczyciel języka angielskiego;
  6. Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego.

Zadaniem komisji była weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi  w  projekcie i  regulaminie rekrutacji.

Każdy uczestnik miał taki sam dostęp do informacji o realizowanym projekcie.

Rekrutacja uczestników została przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Komisja rekrutacyjna kierowała się zasadą równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.  Kryteria naboru były jasno i przejrzyście określone.

Łącznie 64 uczniów klas III i II Technikum złożyło formularze zgłoszeniowe.

Do pierwszej mobilności zakwalifikowało się 30 uczniów spośród 42 rekrutujących (9 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia  i usług gastronomicznych oraz 11 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista).  12 uczniów  znajduje się na liście rezerwowej pierwszej mobilności zaplanowanej na przełomie marca/kwietnia 2022 r.

Drugą mobilność zaplanowano  na lipiec 2022 r. dla 20 uczestników ( 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, 7 uczniów kształcących się w zawodzie technik rachunkowości, 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych). 

Do wyjazdu zakwalifikowano  1 ucznia w zawodzie technik agrobiznesu, 10 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 9 uczniów kształcących się w zawodzie   technik rachunkowości.

W dniu 28 października 2021 r., podano do wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową.

Katarzyna Cyman

 

  • Formularz
  • Regulamin