zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70
Projekty / PO WER "Zawodowcy przyszłością Europy"

O projekcie

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i kontynuacja dobrych praktyk jako szkoły zawodowej najwyższej jakości.

Osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w podstawie programowej przyczyni się do uzyskania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych i wzrostu atrakcyjności młodego człowieka na rynku pracy. Uczenie się języków obcych oraz zapoznanie się ze specyfiką instytucji przyjmującej umożliwi uczestnikom stażu nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzanie swoich horyzontów oraz nowe spojrzenie na branżę, którą zgłębiają podczas nauki w szkole.

Projekt obejmuje realizację 4-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów kształcących się w zawodach Technik ekonomista, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (w pierwszej mobilności) oraz w zawodach: technik rachunkowości, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (w drugiej mobilności).

Pierwszą mobilność zaplanowano dla 30 uczniów, zaś drugą – dla 20.

Pierwsza mobilność odbędzie się w miesiącach marzec/kwiecień 2022 r., zaś druga w lipcu 2022 roku.

  • Młodzież technikum agrobiznesu podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w agrobiznesie w zakresie produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Pogłębi również swoją wiedzę związaną z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych, pozna dokumentację oraz kalkulację kosztów związaną z prowadzeniem działalności, pozna programy komputerowe wspomagających działalność przedsiębiorstwa agrobiznesu.
  • Młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności związane z przygotowaniem produktów kuchni partnera, jak i świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Zdobędzie umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza oraz na innych stanowiskach w branży gastronomicznej.
  • Młodzież technikum ekonomicznego i technikum rachunkowości podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności związane z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych między innymi w takich dziedzinach, jak: polityka zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie ubezpieczeń i podatków. Posiądzie umiejętności korzystania z programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Realizacja projektu pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie Europejczyka – ucznia, komunikatywnego, otwartego na ludzi i świat, konkurencyjnego na rynku pracy dzięki zdobyciu nowych umiejętności. Praktykanci poprzez nowe doświadczenie będą ponosić odpowiedzialność za własne działania i przewidywanie skutków podjętych decyzji, co jest ważnym aspektem dojrzałości zawodowej