zsp.sierakowice@wp.pl +48 58 681 62 70

Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspsierakowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.12.31.>

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.12.31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Polejowska, zsp.sierakowice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 681 62 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do budynku prowadzą dwa główne wejścia – od strony południowej, tj. od ulicy Dworcowej oraz boczne od strony wschodniej, tj. od parkingu szkolnego. Istnieje również wejście dodatkowe z placu wewnętrznego do sali gimnastycznej.
Wejście główne od ulicy Dworcowej oraz dodatkowe z placu wewnętrznego zaopatrzone są w rampę – podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast wejście od strony parkingu stanowią jedynie schody.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W szkole istnieją 2 kondygnacje: parter i piętro, do którego prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
Osoby poruszające się na wózku mają dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze, tj. sal lekcyjnych, szatni, toalet (w tym przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) i sali gimnastycznej. Parter obejmuje pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, sale lekcyjne i bibliotekę.
Szkoła nie posiada windy.
Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Miejsca takie znajdują się na parkingu (od strony wschodniej) i są specjalnie oznakowane. Znajdują się niedaleko wejścia do szkoły.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

Informacje dodatkowe

 

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.

2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą:

 • ustawiać kontrast: odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów;
 • podświetlać odnośniki;
 • powiększyć rozmiar tekstu: 4 stopnie;
 • zwiększyć odstępy między znakami: 3 stopnie;
 • zablokować animacje;
 • zastosować czcionki dostosowane dla osób z dysleksją;
 • zmienić kursor myszki na: duży kursor, maskę do czytania, wskaźnik do czytania;
 • ustawić odległość między wierszami tekstu: 3 stopnie;
 • wyrównać tekst: do lewej, do prawej, na środek, wyjustować.