Technik agrobiznesu

Share

Technik agrobiznesu

 

Ogólne informacje dotyczące kształcenia w technikum

I.   Technikum - podstawowe informacje

Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której nauka trwa cztery lata.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

  • Kształcenie ogólne - na kształcenie to przeznacza się ok. 65% czasu nauczania i jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
  • Kształcenie zawodowe - na kształcenie to przeznacza się ok. 35% czasu nauczania, w tym 1/3 to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

II.   Informacje o kwalifikacjach

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione  i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

 1) administracyjno-usługowy (A);

 2) budowlany (B);

 3) elektryczno-elektroniczny (E);

 4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

 5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

 6) turystyczno-gastronomiczny (T);

 7) medyczno-społeczny (Z);

 8) artystyczny

 Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

III. Planowanie ścieżki kariery

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl.

 

Możliwe drogi kształcenia przez całe życie szczegóły przedstawia schemat - klik

 

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl, http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

 

Opis konkretnego kierunku kształcenia

IV. Technik Agrobiznesu

 

a. Charakterystyka zawodu

 

Technik agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności. Przygotowany jest także do prowadzenia działalność gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych. W związku z tym technik agrobiznesu opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej. Oprócz typowych prac związanych z rolnictwem zajmuje się również planowaniem i organizacją przetwórstwa żywności, prowadzeniem dokumentacji z tym związanej, przygotowany jest również do sprzedaży przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Technik agrobiznesu prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe. Oprócz powyższych zadań rozlicza zobowiązania publiczno-prawne i skarbowe.

 

b.   Obszar Kształcenia

Rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

 c.  Typ szkoły

 Technikum

 d.    Symbol zawodu

 Technik agrobiznesu 331402

 e. Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

 
 

f.  Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

h.  Miejsca zatrudnienia absolwentów

  • własne gospodarstwo rolne, agroturystyczne
  • handel w sektorze zaopatrzenia rolnictwa (branża nawozowa, związana ze środkami ochrony roślin, paszami)
  • przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórstwa żywności
  • rachunkowość, księgowość, doradztwo agrotechniczne

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów